Εγγραφή News Letters
e-mail:

Περιφερειακή Ανάπτυξη
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα και περιφερειακή πολιτική

Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Περιφερειακή αλληλεγγύη απέναντι στην πρόκληση της διεύρυνσης

Άλλες κοινοτικές πολιτικές και τομείς ενδιαφέροντος

Link: http://europa.eu/index_el.htm

 

© 2007 Ε.Δ.Π.Α. All rights reserved.