Εγγραφή News Letters
e-mail:

Περιφερειακή Ανάπτυξη
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δημοσιονομικές και χρηματοδοτικές διατάξεις

Διαχείριση των διαρθρωτικών πολιτικών

  • Απλοποίηση, αποσαφήνιση, συντονισμός και ευελιξία της διαχείρισης των διαρθρωτικών πολιτικών (castellanodeutschenglishfrançais)

Στατιστικά στοιχεία

  • Κοινή στατιστική ονοματολογία των εδαφικών μονάδων (NUTS) (castellanodeutschenglishfrançais)
  • Διαρθρωτικοί δείκτες (castellanodeutschenglishfrançais)
  • Κοινοί κανόνες για την παροχή βασικών πληροφοριών σχετικά με τις ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης και για τον υπολογισμό και τη διάδοσή τους (castellanodeutschfrançais)

Χωροταξία

Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης 

  • Διάλογος με τις ενώσεις φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης (castellanodeutschenglishfrançais)

 

© 2007 Ε.Δ.Π.Α. All rights reserved.