Εγγραφή News Letters
e-mail:

Περιφερειακή Ανάπτυξη
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εκθέσεις για την οικονομική και κοινωνική συνοχή


Στρατηγική της Λισσαβόνας και περιφερειακή πολιτική

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

 

© 2007 Ε.Δ.Π.Α. All rights reserved.