Εγγραφή News Letters
e-mail:

Διάφορα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

 • ΔΗΜΟΙ
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 • ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΤΟΠΟΣ

09 Μαρτίου

10 Μαρτίου

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Βόλος

26 Απριλίου

27 Απριλίου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Πάτρα

10 Μαΐου

11 Μαΐου

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Καβάλα

24 Μαΐου

25 Μαΐου

Περιφέρεια Ηπείρου

Ιωάννινα

07 Ιουνίου

08 Ιουνίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Σύρος

14 Ιουνίου

15 Ιουνίου

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Θράκης

Κοζάνη

13 Σεπτεμβρίου

14 Σεπτεμβρίου

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Μυτιλήνη

20 Σεπτεμβρίου

21 Σεπτεμβρίου

Περιφέρεια Αττικής

Αίθουσα ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7

11 Οκτωβρίου

12 Οκτωβρίου

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Καλαμάτα

18 Οκτωβρίου

19 Οκτωβρίου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Πέλλα

01 Νοεμβρίου

02 Νοεμβρίου

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Κέρκυρα

08 Νοεμβρίου

09 Νοεμβρίου

Περιφέρεια Κρήτης

Ηράκλειο

06 Δεκεμβρίου

07 Δεκεμβρίου

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Λαμία

 

ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – Ο ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ. 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Αιρετά και υπηρεσιακά στελέχη που σχετίζονται και ασχολούνται με την οικονομική  διοίκηση και διαχείριση, καθώς και τη διενέργεια προμηθειών , εκτέλεση εργασιών, μεταφορών και έργων των Ο.Τ.Α.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Να αναλυθούν με κατανοητό τρόπο όλες οι νέες ρυθμίσεις που αφορούν στην οικονομική διοίκηση, διαχείριση , διαχείριση και το νέο τύπο προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. , καθώς και να δοθεί η δυνατότητα πλήρους κατανόησης και εφαρμογής των νόμιμων διαδικασιών στη διενέργεια προμηθειών και εκτέλεση εργασιών, μεταφορών και έργων.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Γιώργος Γκοντόρας                       Δ/ντης Δήμου Συγγραφέας

Χρήστος Μπέλλος                          Δ/ντης Δήμου Συγγραφέας

Γρηγόρης Παππάς                           Δ/ντης Δήμου , Οικονομολόγος

Κολιόπουλος Αντώνιος                 Συγγραφέας, Οικονομολόγος

Νικόλαος Τρικαλίτης                      Οικονομολόγος

Ειρήνη Ψαχούλια                             Οικονομολόγος

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ: Οι νέες ρυθμίσεις στην οικονομική διοίκηση και διαχείριση.

 1. Οι ρυθμίσεις με το Ν. 3146/2003

 

 • Πρόβλεψη έκδοσης:
 • Α) Προεδρικού Διατάγματος για την οικονομική διοίκηση και το λογιστικό των Δήμων και Κοινοτήτων.

Β) Κ.Υ.Α. (Οικονομίας και Οικονομικών και Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) κάθε έτος για παροχή οδηγιών κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α..

Γ) Κ.Υ.Α. (Οικονομίας και Οικονομικών και Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), για τον καθαρισμό του τύπου του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α.

 • Έλεγχος από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού , Λογ/σμου Αποτελεσμάτων Χρήσεων κ.λ.π.)και έκδοσης Πιστοποιητικού και Έκθεσης Ελέγχου.
 • Σύνταξη από Ο.Τ.Α. , που δεν υποχρεούνται στην εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου, Οικονομικής Κατάστασης.
 • Σύνταξη , θεώρηση και επίβλεψη μελετών , μεταφορών και εργασιών για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία.
 • Συνυπογραφή από το Δήμαρχο και Πρόεδρο της Κοινότητας των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής δαπανών, που έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία.

 

 1. Οι ρυθμίσεις με το Ν. 3202/2003

 

 • Προληπτικός έλεγχος δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, με βάση το πληθυσμιακό κριτήριο κάθε Ο.Τ.Α.
 • Αλλαγές στη διαδικασία και στον τρόπο του κατασταλτικού ελέγχου των δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Προσδιορισμός των υποχρεωτικών δαπανών.
 • Συμπλήρωση των διατάξεων που αφορούν τη διάθεση των πιστώσεων από τα όργανα διοίκησης των Ο.Τ.Α.
 • Περιορισμός στη μεταφορά πιστώσεων που αφορούν έργα, για πληρωμή άλλων δαπανών.
 • Αλλαγές στον ανάθεσης έργων αποκατάστασης απρόβλεπτων ζημιών σε δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης , φωτισμό κ.λ.π.
 • Ανάθεση μικρών έργων , εργασιών, μεταφορών και προμηθειών χωρίς την πρόβλεψη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό.
 • Χρηματοοικονομικοί και άλλοι δείκτες κατά τη συζήτηση ψήφισης του προϋπολογισμού .
 • Αλλαγές στον τρόπο κατάρτισης και ψήφισης του προϋπολογισμού.
 • Αλλαγές στον τρόπο ελέγχου του προϋπολογισμού από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
 • Δημοσίευση στον τύπο συνοπτικής κατάστασης του προϋπολογισμού.
 • Διάρκεια ισχύος του προϋπολογισμού.
 • Ορισμός των απολογιστικών στοιχείων που υποβάλλει ο ταμίας για έγκριση. Συμπλήρωση και αλλαγές στον τρόπο ελέγχου και έγκρισης αυτών.
 • Δημοσίευση στον τύπο συνοπτικής κατάστασης απολογισμού και ισολογισμού.

 

Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η διαδικασία διενέργειας προμηθειών , εκτέλεσης εργασιών και μεταφορών.

 

 1. Γενικά περί προμηθειών
  • Έννοια προμήθειας , εργασίας και μεταφοράς
  • Νομικό καθεστώς

 

 • Προμήθειες που υπάγονται στο Ν. 2286/95 και στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
 • Προμήθειες που υπάγονται στο Δ.Κ.Κ. και στο Π.Δ. 28/80.
 • Προμήθειες που υπάγονται στην Οδηγία 93/36/1993.
 • Ανάθεση προμηθειών σε δημοτικές επιχειρήσεις .
 • Ανάθεση προμηθειών με προγραμματικές συμβάσεις, προγραμματικές συμφωνίες και αναπτυξιακές συμβάσεις.
 • Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Περιεχόμενο- Τροποποίηση).

 

 1. Προμήθειες εκτελούμενες κατά τον Ν. 2286/95 και τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
 • Τρόποι ανάθεσης
 • Ανοικτός – Κλειστός- Πρόχειρος Διαγωνισμός- Απ’ ευθείας από το Δήμαρχο(Διαδικασία διαπραγμάτευσης)
 • Ανάλυση διαδικασιών
 • Τεχνικές Προδιαγραφές, Διακήρυξη, Δημοσίευση, Ενστάσεις, Διενέργεια, Αποσφράγιση και Αξιολόγηση προσφορών, Κατακύρωση, Εκτέλεση Συμβάσεων.

 

 

 1. Προμήθειες που υπάγονται στο Δ.Κ.Κ. και στο Π.Δ.28/80 
 • Τρόποι ανάθεσης
 • Ανοικτός – Πρόχειρος Διαγωνισμός , Απευθείας από το Δημοτικό/Κοινοτικό Συμβούλιο, Απ’ ευθείας από το Δήμαρχο/ Δημ. Επιτροπή/ Πρόεδρο Κοινότητας.
 • Ανάλυση διαδικασιών
 • Μελέτη , Διακήρυξη , Διενέργεια , Κατακύρωση , Ενστάσεις , Επανάληψη , Εγγυήσεις, Εκτέλεση Συμβάσεων.

 

 

      4.    Επι μέρους θέματα 

 • Συγκρότηση και Λειτουργία Επιτροπών Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
 • Άσκηση ενδίκων μέσων.
 • Ασκούμενοι έλεγχοι
 • Κρατήσεις

 

 1. Λοιπές διατάξεις

 

  • Νέες ρυθμίσεις που επήλθαν με τους νόμους 3146/2003, 3202/2003, 3242/2004 και 3274/2004.
   • Προσδιορισμός των δικαιολογητικών και των στοιχείων του απολογισμού και αποστολή αυτών στο Ελεγκτικό Συνέδριο  για έλεγχο.
   • Αλλαγές στον τρόπο ελέγχου και έγκρισης του απολογισμού των Κοινοτήτων.
   • Πρόβλεψη έκδοσης απόφασης από το ΥΠ.Ε.Σ.Δ.Δ.Α για τον τύπο, το περιεχόμενο και το χρόνο υποβολήςστοιχείων των Ο.Τ.Α στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.ΔΑ.
   • Διεξαγωγή της ταμειακής λειτουργίας των Δήμων και Κοινοτήτων.
   • Συμπλήρωση διατάξεων που αφορούν την είσπραξη εσόδων των Ο.Τ.Α.
   • Τρόπος κατάθεσης των ταμειακών διαθεσίμων.
   • Εναρμόνιση των διατάξεων παραγραφής αξιώσεων κατά των Ο.Τ.Α με τις διατάξεις που διέπουν την παραγραφή αξιώσεων κατά του Δημοσίου.
   • Προϋποθέσεις απαλλαγής οφειλετών των Ο.Τ.Α από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής των οφειλών τους.
   • Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων περί πάγιας προκαταβολής
   • Πρόβλεψη έκδοσης Κ.Υ.Α (Οικονομίας και Οικονομικών και ΕΣ.Δ.Δ.Α) εφάπαξ, για την τροποποίηση του Π.Δ 315/1999
   • Αλλαγές στο είδος της ευθύνης του Δημάρχου και του Προέδρου της Κοινότητας.
   • Συμπλήρωση των διατάξεων που αφορούν αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής.

Γ’ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο νέος  τύπος  προϋπολογισμού

Κ.Υ.Α (Οικονομίας και Οικονομικών και ΕΣ.Δ.Δ.Α) αριθ.7028/2004

 • Νομοθετική πρόβλεψη έκδοσης της Κ.Υ.Α
 • Έκταση εφαρμογής της
 • Διαίρεση του προϋπολογισμού  σε έσοδα και δαπάνες
 • Διάκριση εσόδων
 • Διάκριση υπηρεσιών
 • Επί μέρους ανάλυση και περιεχόμενο κωδικών εσόδων

Τακτικά έσοδα
Έκτακτα έσοδα
Έσοδα Π.Ο.Ε που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε
Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων
Χρηματικό υπόλοιπο.

 • Επί μέρους ανάλυση και περιεχόμενο κωδικών δαπανών

Λειτουργικές δαπάνες χρήσης
Επενδύσεις
Πληρωμές Π.Ο.Ε, λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
Αποθεματικό.

 • Ένταξη κωδικών δαπανών ανά υπηρεσία.

 

Δ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: Οι αλλαγές στην εκτέλεση έργων

Ν 3263/2004 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης δημοσίων έργων και συναφείς διατάξεις».

 • Θέσπιση συστημάτων μειοδοτικού διαγωνισμού, καταργούμενου του «μαθηματικού τύπου»
 • Κατάργηση Επιτροπών Εισήγησης για Ανάθεση.
 • Θέσπιση χρονικού ορίου περαίωσης διαδικασίας ανάθεσης.
 • Λήψη μέτρων αποτροπής υπερβολικών εκπτώσεων
 • Ανατύπωση αρμοδιοτήτων προϊσταμένης αρχής, ως προς την κατακύρωση του οργανισμού.
 • Κατάργηση διατάξεων του Π.Δ 171/1987

 

© 2007 Ε.Δ.Π.Α. All rights reserved.