Εγγραφή News Letters
e-mail:

Διάφορα
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ (3Ε)

Πρόκειται για ένα καινοτόμο εργαλείο τεχνικής υποστήριξης με τη μορφή πολυμέσου και ιστοσελίδας (www.businessupdated.com), το οποίο δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει τις ελληνικές και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Τι προσφέρει στον ευρωπαίο επιχειρηματία;

  • εμπεριστατωμένη κατανόηση των κοινοτικών ρυθμίσεων και πολιτικών,
  • καθοδήγηση στο δαίδαλο της κοινοτικής νομοθεσίας και πρακτικής,
  • επισήμανση τρόπων εξοικονόμησης χρόνου και χρήματος,
  • συνοπτικούς και φιλικούς προς το χρήστη οδηγούς για τα ακολουθητέα επιχειρηματικά βήματα.

Τι περιλαμβάνει;

Το 3Ε αναλύει σε δεκαέξι διαφορετικές πλήρεις Ενότητες, αντίστοιχες πτυχές της ευρωπαϊκής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ωστόσο, το 3Ε είναι κάτι παραπάνω από έναν απλό οδηγό. Καθώς δημιουργήθηκε για να διευκολύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα, θεωρήθηκε ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να αποφέρουν στον Έλληνα και Ευρωπαίο Επιχειρηματία χρονικά και χρηματικά οφέλη.

Διαμορφώθηκε λοιπόν έτσι ώστε να περιλαμβάνει για κάθε επιμέρους ενότητα ένα εισαγωγικό κείμενο που παρουσιάζει τη ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την προβληματική από επιχειρηματική άποψη του εκάστοτε θέματος. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία αυτή, πάνω από 200.000 σελίδες νομικών κειμένων απλοποιούνται σε μία έκταση 900 περίπου σελίδων, με τα επίσημα νομικά κείμενα να περιέχονται πάντα αυτούσια με τη μορφή συνδέσμων. Δεν θα μπορούσε όμως να περιοριστεί μόνο σε αυτό. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει επίσης :

  • χρήσιμες ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις υπηρεσιών, οργανισμών και ιδιωτικών φορέων,
  • διευθύνσεις ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο,
  • παρουσιάσεις και μίνι-οδηγούς με εικόνες για τη χρήση βάσεων δεδομένων που παρέχουν δωρεάν πληροφορίες,
  • έντυπα για τη διενέργεια διοικητικών ή νομικών πράξεων,
  • βασικά νομοθετικά κείμενα και
  • οδηγό διαχείρισης κοινοτικών επιδοτήσεων.

Το 3Ε αποτελείται από δεκαέξι ενότητες, οι οποίες συγκεντρώνουν την προσοχή στα βασικά θέματα που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματίας σε καθημερινή βάση.


Συνοπτικά οι ενότητες αυτές διαπραγματεύονται την ακόλουθη θεματολογία:


ΕΕ: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Πρόκειται για σύντομη παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), της δομής και της λειτουργίας της, καθώς και των αρμοδιοτήτων των θεσμικών οργάνων και των υπηρεσιών της. Ο επιχειρηματίας βοηθείται στο να κατανοήσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη σημασία των νομοθετικών πράξεων. Η παρούσα ενότητα παρέχει, επίσης, στοιχεία επικοινωνίας με τα όργανα της ΕΕ - και ειδικότερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - προκειμένου να μπορεί ο επιχειρηματίας να έχει πρόσβαση στην πληροφόρηση που επιθυμεί όσον αφορά τις εξελίξεις στην κοινοτική πολιτική και τις κοινοτικές δράσεις, και να τις αξιολογεί σύμφωνα με τα συμφέροντά του.


ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρηματίες που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και εκδήλωσης ενδιαφέροντος που προκηρύσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια των κοινοτικών προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών που συγχρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Παρατίθεται, επίσης, περιγραφή της μεθοδολογίας που ακολουθείται κατά τη διαδικασία των προκηρύξεων -δημοσίευσή της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, προετοιμασία της πρότασης σχεδίου, υποβολή και αξιολόγηση της πρότασης, λήψη απόφασης, ενδεχόμενη υπογραφή σύμβασης με την Επιτροπή και στάδια εκτέλεσης του σχεδίου. Η παρούσα ενότητα εξετάζει επίσης τις χρηματοοικονομικές πτυχές και τις διαδικασίες λογιστικού ελέγχου. Περαιτέρω, παρατίθεται ένας πλήρης κατάλογος κοινοτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που συγχρηματοδοτούν διάφορα έργα, και στα οποία είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση οι επιχειρήσεις αλλά και άλλοι ιδιωτικοί φορείς. Ο κατάλογος αυτός παρέχει χρήσιμες πληροφορίες όπως: το όνομα του προγράμματος ή της δράσης, την αρμόδια κοινοτική αρχή, τον στόχο του προγράμματος, τη διάρκεια και τον προϋπολογισμό του, χρήσιμες διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας, διευθύνσεις ιστοθέσεων, και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Η ενότητα αυτή εξετάζει τις σημαντικότερες κοινοτικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην κοινοτική χρηματοδότηση. Περιλαμβάνει επίσης περιγραφή όλων των σχετικών κοινοτικών μηχανισμών: τον μηχανισμό εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, τους χρηματοπιστωτικούς ενδιάμεσους φορείς, τις πιστωτικές διευκολύνσεις που προσφέρονται καθώς και τους όρους και τις διατάξεις που επιβάλλονται. Παρέχονται, επίσης, όλες οι απαραίτητες, για τους επιχειρηματίες, πληροφορίες σχετικά με τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς/υπηρεσίες καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επαφής.


ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Αν και οι ΜΜΕ δεν μπορούν να διαστρεβλώσουν τη λειτουργία της κοινής αγοράς μέσω πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού, μπορούν εύκολα να πέσουν θύματα τέτοιων πρακτικών που εφαρμόζονται, στην πλειοψηφία τους, από μεγάλες επιχειρήσεις που διαιρούν την αγορά, καθορίζουν τις τιμές ή χρησιμοποιούν την δεσπόζουσα θέση τους με τρόπο καταχρηστικό. Μπορεί επίσης οι ΜΜΕ να πέσουν θύμα κρατικής βοήθειας που χορηγείται, άμεσα ή έμμεσα, μόνο σε ορισμένες επιχειρήσεις ή τομείς ενός κράτους μέλους προς ζημία τους. Στην ενότητα αυτή παρέχεται μια απλουστευμένη περιγραφή της λειτουργίας του κοινοτικού συστήματος ανταγωνισμού και της προστασίας που αυτό εξασφαλίζει στον ευρωπαίο επιχειρηματία, των δικαιωμάτων του επιχειρηματία, και των κανόνων που εφαρμόζονται στις κρατικές ενισχύσεις.


ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Πρόκειται για την αρχική εξέταση των μέσων τα οποία τίθενται στη διάθεση των επιχειρηματιών από τον κοινοτικό νομοθέτη προκειμένου να υπερασπιστούν τα έννομα συμφέροντά τους ενώπιο των εθνικών ή/και κοινοτικών δικαστηρίων, και αναλύει τη ακολουθητέα διαδικασία προκειμένου να προσφύγει στα αρμόδια θεσμικά όργανα της Κοινότητας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, κ.λπ.). Η ενότητα περιλαμβάνει, επίσης, όλες τις πληροφορίες χρήσιμες για τον επιχειρηματία ή/και το νομικό του σύμβουλο, όπως: έτοιμες προς υποβολή αιτήσεις καταγγελίας, επεξηγήσεις προθεσμιών, ακολουθούμενες διαδικασίες κ.λπ.


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ: Η παρούσα ενότητα εξετάζει το σύνολο της κοινοτικής νομοθεσία που αφορά στη φορολόγηση των επιχειρήσεων στην Κοινότητα. Έτσι αναλύει τις διαφορετικές μεθόδους φορολογίας των επιχειρήσεων και, ειδικότερα, το κοινό φορολογικό σύστημα που εφαρμόζεται στις συγχωνεύσεις, το κοινό φορολογικό σύστημα για τις μητρικές εταιρείες των κρατών μελών και των θυγατρικών τους, καθώς επίσης και τις διατάξεις της σύμβασης σχετικά με την κατάργηση της διπλής φορολογίας σε περίπτωση προσαρμογής της μεταβίβασης κερδών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων.
Γίνεται επίσης αναφορά στο κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την έμμεση φορολογία και δίδει πρακτικές πληροφορίες όπως, για παράδειγμα, τα ποσοστά Φ.Π.Α εν ισχύ στα κράτη μέλη, τις μεθόδους εφαρμογής του Φ.Π.Α σε κάθε κράτος μέλος, κ.λπ.


ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ: Η επικέντρωση στην ανάλυση των τελωνειακών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές, τις εξαγωγές και τα οικονομικά τελωνειακά καθεστώτα που υπαγορεύει ο κοινοτικός τελωνειακός κώδικας αποτελούν τον κορμό της ενότητας αυτής. Παρόλο που το εν λόγω θέμα είναι αρκετά τεχνικό, η ακολουθητέα προσέγγιση επιτρέπει στον αναγνώστη να παρακολουθήσει τον οικονομικό συλλογισμό του κοινοτικού νομοθέτη και να επιλέξει τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να συναλλαγεί με τρίτες χώρες. Η ενότητα περιλαμβάνει επίσης: πληθώρα παραδειγμάτων ώστε να βοηθηθεί ο μη-ενημερωμένος αναγνώστης, παρουσιάσεις βάσεων δεδομένων που βρίσκονται στο διαδίκτυο και που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους τελωνειακούς δασμούς και άλλα μέτρα εμπορικής πολιτικής, ακριβείς λεπτομέρειες όσον αφορά το Φ.Π.Α και το φόρο της τελωνειακής λειτουργίας, και ποικίλες άλλες πληροφορίες.


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας εξαρτάται, μεταξύ των άλλων, από την ικανότητά της να καινοτομεί. Η καινοτομία αυτή απαιτεί επενδύσεις και ερευνητικά προγράμματα μεγάλου κόστους από την πλευρά των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων. Στην ενότητα αυτή παρατίθεται μια σύντομη αλλά περιεκτική περιγραφή όλων των διαθέσιμων, προς τις επιχειρήσεις, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα, τα πιστοποιητικά υποδείγματος χρησιμότητας κτλ. Γίνεται επίσης αναφορά στους τρόπους προστασίας των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων, τις βάσεις δεδομένων και του λογισμικού υπολογιστών. Οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν επίσης, όλες τις απαραίτητες προς συμπλήρωση αιτήσεις (σε ηλεκτρονική μορφή).


ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ: Στην ενότητα αυτή αναλύεται εις βάθος το σύνολο της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των καταναλωτών. Βοηθά τον επιχειρηματία ή τον κατασκευαστή προϊόντων που διατίθενται στην αγορά, να λάβουν γνώση των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου προκειμένου να λάβουν τις απαραίτητες προφυλάξεις ώστε να αποφευχθούν πιθανές προσφυγές λόγω αμέλειας ή παράλειψης που καθιστούν το προϊόν ελαττωματικό. Παρατίθεται επίσης επισκόπηση της κοινοτικής νομοθεσίας όσον αφορά στα καλλυντικά και φαρμακευτικά προϊόντα, και στην υγιεινή των τροφίμων.


ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΡΟΤΥΠΑ: Η εναρμόνιση των τεχνικών κανόνων σε κοινοτικό επίπεδο είναι ύψιστης σημασίας για την ομαλή λειτουργία της κοινής αγοράς και εξασφαλίζει την ελεύθερη μετακίνηση των εμπορευμάτων μεταξύ των κρατών μελών. Στην ενότητα παρατίθεται το σύνολο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας γύρω από το θέμα -καθώς και η αποκαλούμενη "Νέα προσέγγιση"-, γίνεται αναφορά στην ακολουθητέα διαδικασία πιστοποίησης αλλά και στους αρμόδιους φορείς. Περαιτέρω, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, μέσω του πίνακα διεθνούς ταξινόμησης προτύπων που παρατίθεται, να βρουν το πρότυπο σύμφωνα με το οποίο ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν ανάλογα με τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται


ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: Η ενότητα αυτή παρέχει στον ευρωπαίο επιχειρηματία μια επισκόπηση της ευρωπαϊκής πολιτικής δημοσίων προμηθειών και συμβάσεων προκειμένου να τους διευκολύνει στην συμμετοχή τους στις προκηρύξεις που δημοσιεύονται από τον δημόσιο τομέα των κρατών μελών. Περιλαμβάνονται πρακτικές πληροφορίες όσον αφορά την χρήση βάσεων δεδομένων στο διαδίκτυο όπου δημοσιεύονται προκηρύξεις σε κοινοτικό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Διατίθενται, επίσης, περαιτέρω οδηγίες που βοηθούν τον αναγνώστη στην έρευνα του ανά κατηγορία, γλώσσα ή κράτος μέλος.


ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Η ευρωπαϊκή αγορά επηρεάζεται από τις τάσεις της παγκόσμιας αγοράς. Η ενότητα αυτή παραθέτει και αναλύει όλες εκείνες τις μεθόδους μέσω των οποίων ρυθμίζεται το εμπόριο (αγαθά και υπηρεσίες) σε διεθνές επίπεδο, τις πτυχές εκείνες που επιδρούν στους κοινοτικούς παραγωγούς - όπως το dumping -, καθώς επίσης και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα μέσα που μπορεί να χρησιμοποιεί ο ευρωπαίος επιχειρηματίας προκειμένου να ενημερωθεί για τους τελωνειακούς δασμούς και τα εμπορικά μέτρα που εφαρμόζονται από τρίτες χώρες.


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Ο τομέας του ηλεκτρονικού εμπορίου προσφέρει πολυάριθμα πλεονεκτήματα στους επιχειρηματίες. Εν τούτοις, υπάρχουν πολλές πτυχές που ο επιχειρηματίας οφείλει να εξετάσει πριν διαφημισθεί και αρχίσει να πωλεί τα προϊόντα του ή να προσφέρει τις υπηρεσίες του μέσω του Διαδικτύου. Στην παρούσα ενότητα παρατίθεται συνοπτική ανάλυση της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ενώ έμφαση δίνεται στις σημαντικότερες νομικές και φορολογικές πτυχές του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ταυτόχρονα, η ενότητα λειτουργεί και ως σύμβουλος για τους επιχειρηματίες που αποφασίζουν να ενταχθούν στην αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου.


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Πέρα από τη σημασία που έχει το περιβάλλον για την καθημερινή μας ζωή, η κοινοτική πολιτική στον τομέα αυτό μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα στις δαπάνες παραγωγής μιας επιχείρησης καθώς επίσης και στην απασχόληση. Προσθέτουμε ακόμη το "φιλικό προς το περιβάλλον" προφίλ των επιχειρήσεων που απαιτούν όλο και περισσότερο οι ευρωπαίοι καταναλωτές. Η ανάλυση εστιάζεται στο περιεχόμενο και τις προοπτικές των κοινοτικών μέτρων που έχουν επιπτώσεις στις επιχειρήσεις, όπως αυτά που αφορούν: την περιβαλλοντική ευθύνη, το οικολογικό σήμα, το σύστημα οικολογικής διαχείρισης, τα απόβλητα από συσκευασίες, τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τη διαχείριση των αποβλήτων, των χημικών ουσιών και προϊόντων, των βιοκτόνων, των φυτοφαρμάκων, κ.λπ.


ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Η ενότητα αυτή αποτελεί έναν εν δυνάμει οδηγό επισκόπησης της κοινής πολιτικής μεταφορών για τον επιχειρηματία του κλάδου, και επιμέρους ανάλυσης των κοινοτικών ρυθμίσεων που αφορούν τις οδικές, θαλάσσιες, ποτάμιες, και εναέριες, σιδηροδρομικές και συνδυασμένες μεταφορές - κανόνες πρόσβασης στην αγορά, ανάπτυξη και υποδομή, διευρωπαϊκά δίκτυα, ασφάλεια, περιβαλλοντικά θέματα, θέματα εργαζομένων, απελευθέρωση της αγοράς, κ.λπ.


ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: Η ενότητα αυτή περιέχει θέματα που άπτονται του εταιρικού δικαίου. Γίνεται, επίσης, συνοπτική αναφορά στα καταστατικά της Ευρωπαϊκής Εταιρείας, και της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας, καθώς και στον Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ).
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε εξετάζει σε βάθος τα απαραίτητα εργαλεία που πρέπει να έχει υπόψη του ο Ευρωπαίος επιχειρηματίας προκειμένου να μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις με τη δέουσα ευχέρεια σημαντική μείωση των περιθωρίων λαθών.

Για να γίνει δυνατή η υλοποίηση του εγχειριδίου αυτού η εταιρεία συνέστησε ομάδα που δούλεψε κάτω από τη συντονιστική προσπάθεια της δικηγόρου Έλενας Μαΐδου και του οικονομολόγου Γιώργου Μαρκατάτου. Στην Ομάδα εργασίας και στη διαρκή ανανέωση του περιεχομένου συμμετέχουν οι: Βασίλης Καραμαούνας, νομικός, που έχει τη συντονιστική ευθύνη της διαρκούς ενημέρωσης η Όλγα Κωστοπούλου, δικηγόρος, η Ευανθία Μπάλα, πολιτικός επιστήμων / διεθνολόγος, η Ελίνα Μιαούλη, μεταφράστρια, ο Φανούριος Παντελογιάννης, οικονομολόγος και η Σπυριδούλα Μάστορη, ειδική σε θέματα επιχειρησιακής επικοινωνίας και μάρκετινγκ. Την τεχνική επιμέλεια και την άρθρωση της βάσης δεδομένων έχουν ο Γιώργος Μαρκατάτος (νεώτερος) και η Χριστίνα Σταυρίτη. Επικουρικά συμμετέχουν και οι οικονομολόγοι Francis Branrue και David Alexandre Bonne. Για ολόκληρη την Ομάδα εργασίας η εταιρεία εκφράζει τις πιο θερμές ευχαριστίες της και τονίζει ότι τα λάθη και οι παραλείψεις τη βαρύνουν κατ' αποκλειστικότητα.

πηγή : elyros - 10η έκδοση

 

© 2007 Ε.Δ.Π.Α. All rights reserved.